ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะรถยนต์ราชการ กว8601 ขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 22/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 53 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 19/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 83 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 114 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 29/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 111 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ ลงข่าว : 24/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

ประกาศผู้ชนะฯ จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 1 คน [ ลงข่าว : 21/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 115 ]

ประกาศฯจ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศจำนวน29เครื่องโดยวิธีเฉาะเจาะจง [ ลงข่าว : 28/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 107 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมพลังครอบครัวฯ [ ลงข่าว : 27/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 110 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศิลปะสร้างสรรค์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 25/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 141 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 09/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 146 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ ลงข่าว : 24/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 21/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 21/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอน้ำขนาดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 26 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเตาไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสำนักงาน แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 07/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 06/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสนุกสุขหรรษาประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 14 และ 28 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 28/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

25/07/2024 : ซื้อวัสดุทำโต๊ะบาร์อเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/07/2024 : ซื้อตรายางสำหรับบุคลากรภายในสถานคุ้มครองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/07/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/07/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ จำนวน 102 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/07/2024 : ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/07/2024 : จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/07/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/07/2024 : จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/07/2024 : จ้างปักตัวอักษรลงบนชิ้นผ้า ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/07/2024 : จ้างเข้าเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด